Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informujemy, że: 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są:

1)      Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie, KRS: 0000000894,

2)      Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000052371,

na zasadach określonych w art. 26 RODO (współadministrowanie), zwani dalej „administracją”.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym do świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w przedmiocie poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Sieć i korzystających z jej funkcji, przekazujących w tym celu swoje dane osobowe. Stosujemy przyjętą i zgodną z przepisami prawa politykę ochrony danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowaną modyfikacją.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • realizacji zawartej umowy,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administracji i wynikających z zawartych przez administrację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania MŚP wsparcia  finansowego oraz realizacji zawartych z nimi umów,  z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
 • marketingu i promocji usług oferowanych przez administrację - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
 1. W związku z przetwarzaniem danych, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 • właściwe organy administracji rządowej,
 • Zarządy Województw, Komisja Europejska oraz organy administracji publicznej, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub inne uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty,
 • banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do pozyskania Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty prowadzące działalność inwestycyjną w partnerstwie z administracją, na mocy zawartych umów i porozumień,
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe na rzecz administracji na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz administracji usługi doradcze, prawne, księgowo-podatkowe, konsultingowe, windykacji należności.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

 

Konto użytkownika

 

 1. Zakładając konto użytkownika, niezbędne jest podanie przez Ciebie danych umożliwiających przypisanie mu własności indywidualnych (tj. przypisanie konta do danego użytkownika).
  W ich zakres wchodzi m.in.:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
 2. Dane przekazane nam w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą dobrowolnie zawierasz poprzez rejestrację konta w Sieci.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 4. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta. Usunięcie przez Ciebie konta równoznaczne jest z usunięciem powyższych danych osobowych i cofnięciem zgody na ich dalsze przetwarzanie. Usunięcie konta nie będzie prowadziło do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta.
 5. Posiadasz nieograniczoną czasowo i terytorialnie możliwość sprostowania danych przypisanych przez Ciebie do konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Powierzenie przetwarzania danych.

 1. Z racji tego, iż nadrzędnym celem Sieci jest utworzenie bazy innowacyjnych projektów, oraz ułatwienie procesu selekcji ich potencjalnego finansowania, Twoje dane przetwarzane będą przez podmioty, z którymi zawrzesz stosunek prawny. Jest to konieczne do prawidłowej realizacji umowy. Ponadto, Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.
  1. IC Complex Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów,
  2. Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 1. Zakres przetwarzania danych, ze względu na planowane przetwarzanie danych obejmuje:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
 • Numer telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej e-mail,
 • Adres IP.

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do żądania usunięcia danych

Z powyższego prawa skorzystać możesz jeżeli uważasz, iż nie zachodzą podstawy ku temu byśmy przetwarzali Twoje dane.

 • ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Z uprawnienia skorzystać możesz także gdy nie chcesz, byśmy dane usunęli, ponieważ mogą być Ci potrzebne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

 • prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub skieruj do nas pismo bezpośrednio.

Punkt kontaktowy: Inspektor Ochrony Danych w Stowarzyszeniu B-4 e-mail: info@b4.org.pl

 

Pozostałe

 • Spółka może odmówić usunięcia danych użytkownika ze swojego zbioru, jeśli użytkownik naruszył umowę  lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika, a w szczególności dochodzenia przez spółkę roszczeń od danego użytkownika lub celem przekazania tych danych odpowiednim organom na podstawie przepisów prawa. Odmowa usunięcia danych uzasadniona może być również obowiązującymi przepisami prawa.

 

POLITYKA COOKIES

 • Sieć zbiera w sposób automatyczny informacje znajdujące się w plikach „cookies”.
 • Pliki „cookies”  przechowywane są na urządzeniu użytkownika Sieci.
 • Pliki te przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój niepowtarzalny numer, okres przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików „cookies” pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora usługi lub treści do indywidualnych zainteresowań i realnych potrzeb użytkowników. Pliki „cookies” umożliwiają opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin treści Sieci lub za jego pośrednictwem. Wykorzystywane są pliki cookies typu sesyjnego lub trwałego.
 • Pliki „cookies” sesyjne usuwane są z pamięci urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej użytkownika.
 • Pliki „cookies” trwałe są magazynowane w pamięci urządzenia użytkownika i przechowywane są tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki „cookies” sesyjne oraz trwałe nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników.
 • Pliki „cookies” pochodzące z Sieci służą do utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika w Sieci i jego uwierzytelniania na każdej podstronie, co powoduje, iż użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie. Pliki tez służą również do audytu oglądalności oraz do analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zidentyfikować sposób korzystania przez użytkowników z Sieci, co umożliwia udoskonalanie jego struktury i zawartości.
 • Pliki „cookies” zewnętrzne zbierane się w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Zbieranie plików „cookies” nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa dla urządzeń użytkowników. Użytkownicy powinni mieć na uwadze możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookies” do urządzeń poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Niemniej jednak wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Sieci będą niedostępne lub mogą funkcjonować nieprawidłowo.
 • Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie w Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik. W każdej chwili  możesz także usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sieci.

 

Zmiana polityki prywatności

 • Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Użytkownicy poinformowani zostaną z 14- dniowym wyprzedzeniem. W celu dalszego korzystania z Sieci przez użytkownika niezbędne będzie zaakceptowanie przez niego nowej polityki prywatności.  

Inwestorzy w liczbach

88
23 800 000 zł*
20


Gotowy do działania?

Pokaż swój potencjał, zacznij już dziś: dodaj projekt +
DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.